Mae gen i gymhelliant a hyder pan rydw i’n egnïol yn gorfforol ac rydw i’n

 • mwynhau beth rydw i’n ei wneud;
 • canolbwyntio wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau, ac mae’n anodd tarfu arna i;
 • mwynhau heriau a datrys problemau drwy weithgareddau ar fy mhen fy hun ac fel rhan o dîm;
 • cadarn ac yn dyfalbarhau nes mod i’n gwneud cynnydd ac yn sicrhau llwyddiant personol
 • teimlo’n dda amdanaf fy hun gydag iaith corff positif;
 • rheoli fy lefelau straen drwy gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol;
 • cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau corfforol yn ddyddiol yn fy nghymuned.

Rydw i’n gallu

 • defnyddio, addasu a rhoi fy nysgu ar waith mewn amrywiaeth eang o heriau cynyddol gymhleth ac mewn cyd-destunau cyfarwydd, anghyfarwydd a chyfnewidiol;
 • ysgwyddo mwy a mwy o gyfrifoldeb am fy ngweithredoedd, ac ystyried yr effaith ar eraill;
 • defnyddio ystod o dechnolegau digidol yn greadigol i wella fy mherfformiad a’m lles;
 • esbonio beth yw llythrennedd corfforol a pham mae’n bwysig i’m hiechyd a’m lles;
 • hunanreoli fy nghynnydd a’r risgiau cysylltiedig;
 • arwain, mentora ac annog eraill i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol;
 • hunanreoli fy iechyd a’m lles, fy mherfformiad a’m hymrwymiad i’r gweithgareddau rydw i wedi’u dewis;
 • mabwysiadu rôl arall mewn amrywiaeth o weithgareddau corfforol rydw i wedi’u dewis;
 • ennill cymwysterau perthnasol sy’n briodol i’m siwrnai.

 

Rydw i’n gallu

 • defnyddio, addasu a rhoi fy sgiliau ar waith mewn cyd-destunau cyfarwydd, anghyfarwydd a chyfnewidiol, ar dir ac mewn dŵr, gydag ymwybyddiaeth gynyddol o ddiogelwch;
 • perfformio gydag effeithlonrwydd technegol gwell ac amrywio fy mherfformiadau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd;
 • perfformio rhaglenni ymarfer penodol neu gyffredinol i’m helpu i wella yn y gweithgareddau rydw i wedi’u dewis;
 • dewis sgiliau priodol a mireinio sgiliau mwy cymhleth yn y gweithgareddau rydw i wedi’u dewis.