Successful futures_UPDATE-WELSH
Cwricwlwm i Gymru – cwricwlwm am oes (2015)
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Addysgu Athrawon Yfory (2015)
Cyfranogiad Disgyblion – Canllawiau Arfer Da (2011)
Pedwar Diben Craidd
successful-futures-mobile-cy
Ysgol Cyfan
Plentyn Cyfan
Cymuned Cyfan
Llythrennedd Corfforol

CYMHELLIANT A HYDER

MEDRUSRWYDD CORFFOROL

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH

Amgylchedd Corfforol

DIOGELWCH

 • Nid yw dysgwyr yn gweld bygythiad mewn her
 • Mwynhau hinsawdd lle mae camgymeriadau’n arwain at ddysgu
 • Gyfforddus, hyderus ac yn gwneud ymdrech i gymryd rhan
 • Mynd ati i gyfrannu o fewn amgylchedd cefnogol

 

IECHYD

 • Meddu ar werthoedd cadarn, ac yn ffurfio eu credoau ysbrydol a moesegol
 • Cymhwyso eu gwybodaeth am effaith diet ac ymarfer corff ar iechyd meddyliol a chorfforol yn eu bywydau bob dydd
 • Cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
 • Gwneud penderfyniadau ystyrlon am eu ffordd o fyw

 

TWF

 • Cwestiynu, ac yn mwynhau datrys problemau
 • Gallu egluro’r syniadau a’r cysyniadau y maent yn dysgu amdanynt
 • Deall mai trwy ymdrech y mae cyrraedd y nod
 • Dangos gwydnwch i wynebu a goresgyn heriau
Dysgu a Chyflawni

HER A CHEFNOGAETH

 • Gosod safonau uchel iddynt eu hunain
 • Chwilio am her a mwynhau cael eu herio
 • Barod i wynebu a goresgyn heriau
 • Gwybod ymhle i ddarganfod y wybodaeth a’r gefnogaeth i oresgyn heriau er mwyn gwneud cynnydd

 

GALLU

 • Datblygu casgliad o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy
 • Meddu ar y medrau a’r wybodaeth i ymdopi â bywyd bob dydd mor annibynnol ag y gallent
 • Gwneud penderfyniadau ystyrlon ynghylch ffordd o fyw, risg a datblygiad personol
 • Meddu ar y gallu i gymhwyso ac addasu sgiliau i sefyllfaoedd cyfarwydd ac anghyfarwydd

 

UCHELGAIS

 • Mwynhau her, ac yn gosod disgwyliadau uchel iddynt eu hunain
 • Meddu ar y cymhelliad i chwilio am heriau priodol
 • Benderfynol o lwyddo drwy ymdrech ac ymroddiad
 • Wydn wrth geisio cyrraedd y nod
Amgylchedd Cymdeithasol ac Emosiynol

CYMRYD RHAN

 • Barod i ddysgu, ac yn meddu ar y sgiliau i ddysgu drwy gydol eu bywydau
 • Datblygu eu lles meddyliol ac emosiynol drwy fagu hyder, gwydnwch ac empathi
 • Dewis cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
 • Ymwneud â’u dysgu eu hunain

 

LLAIS Y DISGYBL

 • Cwestiynu ac yn mwynhau dysgu ar y cyd
 • Gallu egluro’r syniadau a’r cysyniadau y maent yn dysgu amdanynt
 • Creu perthnasau cadarnhaol ar sail ymddiriedaeth a pharch at eraill
 • Cael cyfleoedd i fyfyrio, arfarnu a llywio’u dysgu

 

BRWDFRYDEDD A CHYFRANOGIAD

 • Frwdfrydig am ddysgu pethau newydd
 • Mwynhau cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
 • Meddu ar yr hyder i gymryd rhan, gan ymroi’n llwyr i’r profiad dysgu
 • Credu bod llwyddiant yn dibynnu ar ffactorau o fewn eu rheolaeth
Cymryd rhan

Mae dysgwyr yn:

 • Barod i ddysgu, ac yn meddu ar y sgiliau i ddysgu drwy gydol eu bywydau
 • Datblygu eu lles meddyliol ac emosiynol drwy fagu hyder, gwydnwch ac empathi
 • Dewis cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
 • Ymwneud â’u dysgu eu hunain
Llais y Disgybl

Mae dysgwyr yn:

 • Cwestiynu ac yn mwynhau dysgu ar y cyd
 • Gallu egluro’r syniadau a’r cysyniadau y maent yn dysgu amdanynt
 • Creu perthnasau cadarnhaol ar sail ymddiriedaeth a pharch at eraill
 • Cael cyfleoedd i fyfyrio, arfarnu a llywio’u dysgu
Brwdfrydedd a chyfranogiad

Mae dysgwyr yn:

 • Frwdfrydig am ddysgu pethau newydd
 • Mwynhau cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
 • Meddu ar yr hyder i gymryd rhan, gan ymroi’n llwyr i’r profiad dysgu
 • Credu bod llwyddiant yn dibynnu ar ffactorau o fewn eu rheolaeth
Her a Chefnogaeth

Mae dysgwyr yn:

 • Gosod safonau uchel iddynt eu hunain
 • Chwilio am her a mwynhau cael eu herio
 • Barod i wynebu a goresgyn heriau
 • Gwybod ymhle i ddarganfod y wybodaeth a’r gefnogaeth i oresgyn heriau er mwyn gwneud cynnydd
Gallu

Mae dysgwyr yn:

 • Datblygu casgliad o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy
 • Meddu ar y medrau a’r wybodaeth i ymdopi â bywyd bob dydd mor annibynnol ag y gallent
 • Gwneud penderfyniadau ystyrlon ynghylch ffordd o fyw, risg a datblygiad personol
 • Meddu ar y gallu i gymhwyso ac addasu sgiliau i sefyllfaoedd cyfarwydd ac anghyfarwydd
Uchelgais

Mae dysgwyr yn:

 • Mwynhau her, ac yn gosod disgwyliadau uchel iddynt eu hunain
 • Meddu ar y cymhelliad i chwilio am heriau priodol
 • Benderfynol o lwyddo drwy ymdrech ac ymroddiad
 • Wydn wrth geisio cyrraedd y nod
Diogelwch
 • Nid yw dysgwyr yn gweld bygythiad mewn her

Mae dysgwyr yn:

 • Mwynhau hinsawdd lle mae camgymeriadau’n arwain at ddysgu
 • Gyfforddus, hyderus ac yn gwneud ymdrech i gymryd rhan
 • Mynd ati i gyfrannu o fewn amgylchedd cefnogol
Iechyd

Mae dysgwyr yn:

 • Meddu ar werthoedd cadarn, ac yn ffurfio eu credoau ysbrydol a moesegol
 • Cymhwyso eu gwybodaeth am effaith diet ac ymarfer corff ar iechyd meddyliol a chorfforol yn eu bywydau bob dydd
 • Cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
 • Gwneud penderfyniadau ystyrlon am eu ffordd o fyw
Twf

Mae dysgwyr yn:

 • Cwestiynu, ac yn mwynhau datrys problemau
 • Gallu egluro’r syniadau a’r cysyniadau y maent yn dysgu amdanynt
 • Deall mai trwy ymdrech y mae cyrraedd y nod
 • Dangos gwydnwch i wynebu a goresgyn heriau